พม.ชวนดาวน์โหลดแอพพ์ “เงินเด็ก” ลงทะเบียน-เช็กสิทธิเงินเด็กแรกเกิด 600 บาท

เด็ก

พม.ชวนดาวน์โหลดแอพพ์ “เงินเด็ก” ลงทะเบียน-เช็กสิทธิเงินเด็กแรกเกิด 600 บาท

เด็ก

พม.ชวนดาวน์โหลดแอพพ์ “เงินเด็ก” ลงทะเบียน-เช็กสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600 บาทเมื่อวันที่ 16 กันยายน ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวในการเป็นประธานเปิดแอปพลิเคชั่น ‘เงินเด็ก’ ซึ่งจัดทำโดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ว่า ตามที่ รัฐบาลมีนโยบายจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึง 6 ปี จำนวน 600 บาทต่อเดือน แก่ครัวเรือนยากจนรายได้รวมไม่เกิน 100,000 บาท ต่อปีนั้น ในปีงบประมาณ 2565 รัฐบาลโดย พม.ได้พัฒนาฐานข้อมูลเป็นดิจิทัล เพื่อให้ระบบฐานข้อมูลเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดมีประสิทธิภาพ ตอบสนองการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และสามารถตรวจสอบได้ เพราะเด็กแรกเกิด – 6 ปี ถือเป็นช่วงวัยที่ต้องได้รับการพัฒนาทางด้านสติปัญญาการเรียนรู้ของเด็ก การพัฒนาทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมวัย เพื่อจะเป็นรากฐานในการพัฒนาเด็ก ให้เติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพในอนาคต

 นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดี ดย. กล่าวว่า สำหรับแอปพลิเคชั้นเงินเด็ก ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ลดปัญหาจากการบันทึกข้อมูลผิดพลาด ลดจำนวนเอกสารประกอบการลงทะเบียน โดยผู้ลงทะเบียนสามารถแก้ไขข้อมูลได้ด้วยตนเอง จัดส่งเอกสารเข้าระบบฐานข้อมูลด้วยการแนบไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ มีระบบแจ้งเตือนสิทธิ ตรวจสอบสถานะได้ทันที และลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสอบถาม ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถโหลดแอปพลิเคชันเงินเด็ก และเข้าใช้บริการได้ทันที ภายในแอปฯมี 6 เมนูหลัก ได้แก่ 1.เมนูลงทะเบียน 2.เมนูติดตามสถานการณ์รับเงิน 3.เมนูขอเปลี่ยนแปลงสิทธิ 4.เมนูตรวจสอบสิทธิ 5.เมนูติดต่อสอบถาม และ 6.เมนูประเมินความพึงพอใจ
ทั้งนี้ในส่วนของขั้นตอนการลงทะเบียนมี 2 วิธี ได้แก่ วิธีที่ 1 เอกสารประกอบการลงทะเบียน โดยจะต้องมี แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01) แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) สูติบัตรเด็กแรกเกิด บัตรประจำตัวประชาชน (Smart Card)ของผู้ปกครอง หนังสือรับรองรายได้ของทุกคนที่มีรายได้ประจำ (กรณีที่ผู้ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนและสมาชิกในครัวเรือนของผู้ยื่นคำร้องของงทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท) เอกสารหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตำแหน่งหรือเอกสารอื่นใดของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2
ส่วนวิธีที่ 2 ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “เงินเด็ก” โดยต้องพิสูจน์ตัวตนในครั้งแรก ณ ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขต รวมถึงยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน D.DOPA และยื่นคำร้องขอลงทะเบียนผ่านแอปพลิชัน “เงินเด็ก” ซึ่งผู้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น ต้องมีหลักฐานในการรับรองสถานะของครัวเรือน พร้อมภาพถ่ายบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตำแหน่ง หรือเอกสารอื่นใดของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2 รวมทั้งต้องมีหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนที่มีรายได้ประจำ (กรณีที่ผู้ยื่นคำรองขอลงทะเบียนและสมาชิกในครัวเรือนของผู้ยื่นคำรองขอลงทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานบริษัท) มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็กแรกเกิดสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฎิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) http://csgcheck.dcy.go.th หรือโทร. 082-091-7245 ,082-037-9767 และ 065-731-3199 หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC โทร.1330 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง